Algemene Voorwaarden

1. Definities & omschrijving

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

Yudadó richt zich op training, coaching en PGB begeleiding binnen het werkveld van persoonlijke ontwikkeling, carrière, keuzes maken en kennis op doen. Yudadó is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer: KvK nummer 63716488

Als overeenkomst wordt gezien alle afspraken die gemaakt worden tussen opdrachtgever (lees: cliënt) en opdrachtnemer (lees: Yudadó) over de aan te bieden diensten.

Deze afspraken worden schriftelijk bevestigd aan de opdrachtgever na een intakegesprek door Yudadó. De opdrachtgever stuurt deze bevestiging desgewenst voor aanvang van de opdracht getekend retour of bevestigt deze per mail.

2. Uitvoering van de overeenkomst

 1. De overeenkomst kan aangegaan worden door te reageren op het aanbod van Yudadó, door middel van mondelinge of schriftelijke afspraken. De mondelinge afspraak is bindend wanneer de cursist zijn naam, adres, telefoonnummer en e-mail opgeeft.
 2. Yudadó zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Yudadó heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting en kan derhalve niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting.
 3. Door bevestiging van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden geeft de opdrachtgever toestemming haar basisgegevens te gebruiken voor vastlegging in het klantenbestand van Yudadó voor administratiedoeleinden.
 4. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle informatie, waarvan de opdrachtgever aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Yudadó worden verstrekt. Indien deze gegevens niet tijdig zijn verstrekt behoudt Yudadó zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

3. Prijzen en offertes

 1. Alle offertes en prijsopgaven door Yudadó gedaan, zijn vrijblijvend, zowel wat betreft prijs, inhoud en levertijd en vervallen na 30 dagen.
 2. Offertes zijn gebaseerd op de bij Yudadó beschikbare informatie.
 3. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door de opdrachtgever voor akkoord getekende offerte of contract door Yudadó is ontvangen en geaccepteerd en/of per mail is vastgelegd.
 4. In de overeenkomst kunnen nadere prijsafspraken worden vastgelegd, zoals inhuur derden, inhuur accommodatie, middelen, reiskosten e.d.

4. Betalingsvoorwaarden

 1. Facturatie vindt plaats zoals aangegeven in de offerte/bevestigingsmail.
 2. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen door overmaking van het factuurbedrag.
 3. Indien de bevoegde niet betaalt, behoudt Yudadó het recht om de sessies niet te vervolgen.
 4. Indien het factuurbedrag niet binnen 14 dagen na factuurdatum wordt overgemaakt, zullen de kosten van de deurwaarder op rekening komen van de opdrachtgever.

5. Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de coaching sessies, trainingen of begeleiding.
 2. In het geval van dreigend gevaar voor zowel de opdrachtgever als de samenleving behoudt Yudadó zich het recht de geheimhouding te doorbreken en zal zij de daartoe bevoegde en bestemde instanties inlichten.

6. Aansprakelijkheid

 1. Yudadó aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten.
 2. De aansprakelijkheid van Yudadó is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. Yudadó is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die de opdrachtgever lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een training, coaching sessie of begeleiding. De opdrachtgever blijft te allen tijden zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.
 4. Elke aansprakelijkheid van Yudadó voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

7. Klachtenprocedure

 1. Indien de opdrachtgever klachten heeft over de verrichtte werkzaamheden dient hij/zij dit binnen 7 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk of mondeling kenbaar te maken bij Yudadó.
 2. Na kennisname en bespreking van de klacht met opdrachtgever zal Yudadó zo goed mogelijk uitvoering geven aan de gekozen oplossingsrichting.

8. De honden

 1. De honden die aan het werk zijn, zijn gecertificeerd, verzekerd en in de juiste conditie. Indien Yudadó van mening is dat het inzetten voor het welzijn van de hond niet gewenst is, is Yudadó gerechtigd een andere vorm van coaching aan te bieden.
 2. Yudadó kan de hond te allen tijden uit de sessie halen wanneer zij dit nodig acht en een andere vorm van coaching aanbieden.
 3. Yudadó aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten toegebracht.

9. Duur en beëindiging training

 1. De overeenkomst tussen de opdrachtgever en Yudadó kan te allen tijde op ieder gewenst moment door beide partijen worden beëindigd dan wel worden verlengd.
 2. De beëindiging van de overeenkomst laat onverlet de financiële verplichting die nog nagekomen moeten worden.

10. Duur en beëindiging PGB begeleiding

 1. De overeenkomst tussen de opdracht gever en Yudadó kan te allen tijde worden beëindigd dan wel worden verlengd, met een termijn van maand.
 2. De beëindiging van de overeenkomst laat onverlet de financiële verplichting die nog nagekomen moeten worden.

11. Annulering door opdrachtgever voor trainingssessie, coaching of begeleiding

De opdrachtgever verplicht zich een eventuele annulering of wijziging telefonisch door te geven aan Yudadó. Bij annulering van inschrijving door de opdrachtgever treden de opdrachtgever en Yudadó eerst in overleg om te komen tot passende alternatieven.

Indien er geen passende alternatieven mogelijk zijn, zulks ter beoordeling van Yudadó, gelden annuleringsvoorwaarden. De opdrachtgever is verplicht annuleringskosten te betalen aan Yudadó, als volgt:

 1. Bij annulering na inschrijving tot een week voor aanvang zijn de Annuleringskosten gratis.
 2. Bij annulering na inschrijving binnen 48 voor aanvang zijn de annuleringskosten 100%. Dit geldt ook voor tussentijdse beëindiging, bij aanvang, of bij het niet verschijnen bij de training of workshop.

12. Annulering door Yudadó

Yudadó behoudt zich het recht om coaching, training of begeleiding te annuleren, zonder opgaaf van redenen, dan wel een cliënt te weigeren.

Yudadó verplicht zich de annulering c.q. weigering schriftelijk te bevestigen en betaalt in dat geval 100% van het tot dan toe door opdrachtgever betaalde bedrag terug, door Yudadó waarmee de overeenkomst is beëindigd zonder verder verplichtingen of aanspraken over en weer.

13. Het verzetten van coaching afspraken

 1. Indien de opdrachtgever de door haar/hem gemaakt afspraak binnen 48 uur voor de desbetreffende afspraak annuleert, zal Yudadó de kosten in rekening brengen en is de opdrachtgever verplicht deze te betalen. Afspraken die geannuleerd of verzet worden voor deze tijd zullen niet in rekening worden gebracht.
 2. Een sessie vervalt wanneer de cliënt binnen 10 minuten na de afgesproken begintijd niet op de afgesproken plek is.
 3. Yudadó behoudt zich het recht voor afspraken te verzetten of te annuleren indien zij niet naar behoren uitvoering kan geven aan de overeenkomst.
 4. Wanneer een sessie door Yudadó wordt afgelast, kan deze sessie worden ingehaald.