Algemene Voorwaarden

1. Definities & omschrijving

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard.

Yudadó richt zich op training, coaching en begeleiding binnen het werkveld van persoonlijke ontwikkeling, carrière, keuzes maken en kennis op doen. Yudadó is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer: KvK nummer 63716488

Als overeenkomst wordt gezien alle afspraken die gemaakt worden tussen opdrachtgever (lees: cliënt) en opdrachtnemer (lees: Yudadó) over de aan te bieden diensten.

2. Uitvoering van de overeenkomst

 1. De overeenkomst kan aangegaan worden door te reageren op het aanbod van Yudadó, door middel van mondelinge of schriftelijke afspraken. De mondelinge afspraak is bindend wanneer de cliënt zijn naam, adres, telefoonnummer en e-mail opgeeft.
 2. Yudadó zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Yudadó heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting en kan derhalve niet worden aangesproken vanuit een resultaatsverplichting.
 3. Door bevestiging van de overeenkomst en deze algemene voorwaarden geeft de opdrachtgever toestemming haar basisgegevens te gebruiken voor vastlegging in het klantenbestand van Yudadó voor administratiedoeleinden.
 4. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle informatie, waarvan de opdrachtgever aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze nodig zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Yudadó worden verstrekt. Indien deze gegevens niet tijdig zijn verstrekt behoudt Yudadó zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
 5. De cliënt is zich ervan bewust dat de begeleiding, training, coaching plaats vindt op de locatie van Yudadó in Driel. Indien de begeleider of coach dit van belang acht, wordt de begeleiding, training, coaching op een externe locatie verzorgd. De cliënt gaat akkoord met het vervoer per auto, per fiets, openbaar vervoer of lopend door een medewerker van Yudadó.

3. Prijzen en offertes

 1. Alle offertes en prijsopgaven door Yudadó gedaan, zijn vrijblijvend, zowel wat betreft prijs, inhoud en levertijd en vervallen na 30 dagen of indien anders beschreven op de offerte.
 2. Offertes zijn gebaseerd op de bij Yudadó beschikbare informatie.
 3. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door de opdrachtgever voor akkoord getekende offerte of contract door Yudadó is ontvangen en geaccepteerd en/of per mail is vastgelegd. Indien het de dienst jeugdbegeleiding betreft, komt de overeenkomst tot stand wanneer er een kennismakingsgesprek plaats gevonden heeft en er overgaan wordt tot een startdatum.
 4. In de overeenkomst kunnen nadere prijsafspraken worden vastgelegd, zoals inhuur derden, inhuur accommodatie, middelen, reiskosten e.d.
 5. De cliënt is verantwoordelijk voor de eventuele aanschaf van materialen, toegangstickets (voor zowel cliënt als begeleider), extra consumpties (voor zowel cliënt als begeleider), km vergoeding werk-werkverkeer, etc.
 6. De genoemde prijzen in de offerte zijn exclusief eventuele bijkomstige kosten of kosten die gemaakt dienen te worden indien er sprake is van overmacht, te denken aan; weersomstandigheden, ziekte van de trainer, etc.

4. Betalingsvoorwaarden

 1. Facturatie vindt plaats zoals aangegeven in de offerte/bevestigingsmail of regioafspraken.
 2. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen door overmaking van het factuurbedrag.
 3. Indien de bevoegde niet betaalt, behoudt Yudadó het recht om de sessies niet te vervolgen.
 4. Indien het factuurbedrag niet binnen 14 dagen na factuurdatum wordt overgemaakt, zullen de kosten van de deurwaarder op rekening komen van de opdrachtgever.

5. Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alles wat is besproken tijdens of in het kader van de coaching sessies, trainingen of begeleiding.
 2. In het geval van dreigend gevaar voor zowel de opdrachtgever als de samenleving behoudt Yudadó zich het recht de geheimhouding te doorbreken en zal zij de daartoe bevoegde en bestemde instanties inlichten.

6. Aansprakelijkheid

 1. Yudadó aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten.
 2. De aansprakelijkheid van Yudadó is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 3. Yudadó is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die de opdrachtgever lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een training, coaching sessie of begeleiding. De opdrachtgever blijft te allen tijden zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.
 4. Elke aansprakelijkheid van Yudadó voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.
 5. Tijdens begeleidingssessies, coaching sessies of trainingssessies, dient de cliënt, klant of team passende kleding en schoeisel te dragen bestemd tegen de weersomstandigheden en vocht/vuil van de locatie van Yudadó. Yudadó is op geen enkele manier aansprakelijk te stellen voor vuil schoeisel of kledij. 

7. Klachtenprocedure

 1. Indien de opdrachtgever klachten heeft over de verrichtte werkzaamheden dient hij/zij dit binnen 7 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en eventueel mondeling kenbaar te maken bij Yudadó. Met daarbij het onderwerp; 'klacht'.
 2. Yudadó komt binnen twee weken met een reactie op de klacht waarbij Yudadó zorgt voor kennisname en bespreking van de klacht met opdrachtgever. Hierover volgt een schriftelijk verslag.
 3. Yudadó zal binnen 6 weken zo goed mogelijk uitvoering geven aan de gekozen oplossingsrichting. De oplossing wordt schriftelijk medegedeeld aan de klager.
 4. Wanneer men er niet naar tevredenheid van de klager uit lijkt te komen met Yudadó, kan men zich richten tot klachtenportaalzorg.nl 

Klachtenregeling wb scholing

 1. Indien de Opdrachtgever een klacht heeft over de scholing of een docent kan de Opdrachtgever per e-mail aan Yudadó een klacht indienen. De Opdrachtgever dient een klacht binnen twee weken bij Yudadó in te dienen na het moment waarop de Opdrachtgever kennis nam van het bestaan van de klacht. Yudadó behandelt alle klachten vertrouwelijk. Yudadó zal er naar streven de klacht binnen 6 weken af te handelen.

  • Een deelnemer die rechtstreeks in zijn belang is getroffen door een handeling van het instituut of een medewerker van Yudadó, dan wel door een handeling van een medestudent, kan over die handeling een klacht indienen bij de organisatie.
  • De klacht dient zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 2 weken nadat de betreffende handeling is verricht of het besluit is genomen schriftelijk te worden ingediend, onder overlegging van ter zake van de klacht relevante stukken.
  • Bij overschrijding van de in het vorige lid genoemde termijn kan tot niet-ontvankelijk verklaring van de klacht worden overgegaan, tenzij de overschrijding niet aan belanghebbende is te wijten, dan wel niet voor zijn risico behoort te komen.
  • Klachten worden zeer serieus genomen en vertrouwelijk behandeld. De klacht en de afhandeling worden schriftelijk bewaard voor een termijn van twee jaar. Het dossier is uitsluitend door de organisatie en, indien van toepassing, de onafhankelijke derde te raadplegen.
  • Na ontvangst van de klacht wordt binnen 7 werkdagen een ontvangstbevestiging verstuurd.
  • Van de beslissing op de klacht wordt de deelnemer en het instituut binnen 6 weken schriftelijk, met redenen omkleed, op de hoogte gebracht. Deze termijn kan door de commissie, indien daar aanleiding toe bestaat, met twee weken worden verlengd. De klager en het instituut worden hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

  Vertrouwenspersoon en klachtenregeling

  • Deelnemers kunnen indien gewenst een beroep doen op een vertrouwenspersoon. Dit kan anoniem.
  • Op grond van een klacht zal het bevoegd gezag passende maatregelen nemen en de wijze van afhandelen met de vertrouwenspersoon doornemen, en indien gewenst ook met de indiener van de klacht. Een klacht zal altijd zorgvuldig onderzocht worden.
  • Wanneer de indiener van de klacht dan wel de persoon wie de klacht betreft het niet eens is met de afhandeling en de besluiten ten aanzien van de klacht, kan hij of zij in beroep gaan bij een onafhankelijke en niet aan de opleiding verbonden deskundige.
  De onafhankelijke derde zorgt voor een beoordeling van de klacht binnen twee maanden nadat deze is voorgelegd. Deze beoordeling is bindend voor Yudadó en de klacht zal worden afgehandeld in overeenstemming met dit oordeel c.q. advies. Momenteel bekleed Yanthe Oosthoek de functie van vertrouwenspersoon. Zij is bereikbaar middels het volgende e-mail adres: yanthe.oosthoek@gmail.com

8. De honden

 1. De honden die aan het werk zijn, zijn gecertificeerd, verzekerd en in de juiste conditie. Indien Yudadó van mening is dat het inzetten voor het welzijn van de hond of een ander dier niet gewenst is, is Yudadó gerechtigd een andere vorm van coaching aan te bieden.
 2. Yudadó kan de hond of een ander dier te allen tijden uit de sessie halen wanneer zij dit nodig acht en een andere vorm van coaching aanbieden.
 3. Yudadó aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade of bevuiling ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten toegebracht even als de honden of andere dieren.

9. Duur en beëindiging training of coaching

 1. De overeenkomst tussen de opdrachtgever en Yudadó kan te allen tijde op ieder gewenst moment door beide partijen worden beëindigd dan wel worden verlengd.
 2. De beëindiging van de overeenkomst laat onverlet de financiële verplichting die nog nagekomen moeten worden.

10. Duur en beëindiging begeleiding

 1. De overeenkomst tussen de opdracht gever en Yudadó kan te allen tijde worden beëindigd dan wel worden verlengd, met een termijn van maand.
 2. De beëindiging van de overeenkomst laat onverlet de financiële verplichting die nog nagekomen moeten worden.
 3. Wanneer afspraken niet worden nagekomen, behoudt Yudadó het recht om de begeleiding per direct te beëindigen.

11. Annulering door opdrachtgever voor trainingssessie, coaching of begeleiding

De opdrachtgever verplicht zich een eventuele annulering of wijziging per whatsapp of per e-mail door te geven aan Yudadó. Bij annulering van inschrijving door de opdrachtgever treden de opdrachtgever en Yudadó eerst in overleg om te komen tot passende alternatieven.

Indien er geen passende alternatieven mogelijk zijn, zulks ter beoordeling van Yudadó, gelden annuleringsvoorwaarden. De opdrachtgever is verplicht annuleringskosten te betalen aan Yudadó, als volgt:

 1. Bij annulering na inschrijving tot een 7 werkdagen voor aanvang zijn de Annuleringskosten gratis. Dit geldt tevens voor begeleidingsafspraken.
 2. Bij annulering na inschrijving of afspraak binnen 48 voor aanvang zijn de annuleringskosten 100%. Dit geldt ook voor tussentijdse beëindiging, bij aanvang, of bij het niet verschijnen bij de training of workshop of begeleidingsafspraak. Let wel: zondag en maandag is Yudadó gesloten en telt dus niet mee in de 48 uur.
 3. Indien een begeleidingsafspraak voor een trainingssessie, coaching of begeleiding 3 maal, met welke reden dan ook, wordt afgezegd, vindt er een gesprek plaats tussen Yudadó en de opdrachtgever of de gemaakte afspraak nog wel passend is bij de huidige ontwikkelingen van de cliënt en diens systeem. Hierbij wordt niet uitgegaan van het tijdsbestek waarbinnen de afspraak afgezegd wordt.

Wanneer een trainingssessie, coaching of begeleidingstraject gestart is, dient de opdrachtgever zich er van bewust te zijn dat er vanaf de startdatum een plek gereserveerd wordt door Yudadó. Wij werken graag bewust en efficiënt met oog op de huidige ontwikkelingen in jeugdzorg Nederland. Dat betekent dat wij beschikbare plaatsen graag optimaal benutten en ieder kind dat begeleiding nodig heeft, zo spoedig mogelijk te helpen. Wanneer er meermaals een afspraak wordt afgezegd, wordt de plek inefficiënt beschouwd en dient daar een dialoog over gevoerd te worden met de opdrachtgever (ouders/verzorgers). Daarnaast is het, met oog op het gewenste begeleidingsdoel van de cliënt, niet wenselijk om niet frequent deel te nemen aan de afgesproken begeleidingsafspraken. Indien er, na het dialoog, geen verbetering zichtbaar is en er nogmaals 3 afspraken afgezegd worden, met welke reden dan ook, wordt het traject per direct stop gezet door Yudadó.

12. Annulering door Yudadó

Yudadó behoudt zich het recht om coaching, training of begeleiding te annuleren, zonder opgaaf van redenen, dan wel een cliënt te weigeren.

Yudadó verplicht zich de annulering c.q. weigering schriftelijk te bevestigen en betaalt in dat geval 100% van het tot dan toe door opdrachtgever betaalde bedrag terug, door Yudadó waarmee de overeenkomst is beëindigd zonder verder verplichtingen of aanspraken over en weer.

13. Het verzetten van coaching afspraken

 1. Indien de opdrachtgever de door haar/hem gemaakt afspraak binnen 48 uur voor de desbetreffende afspraak annuleert, zal Yudadó de kosten in rekening brengen en is de opdrachtgever verplicht deze te betalen. Afspraken die geannuleerd of verzet worden voor deze tijd zullen niet in rekening worden gebracht.
 2. Een sessie vervalt wanneer de cliënt binnen 10 minuten na de afgesproken begintijd niet op de afgesproken plek is.
 3. Yudadó behoudt zich het recht voor afspraken te verzetten of te annuleren indien zij niet naar behoren uitvoering kan geven aan de overeenkomst.
 4. Wanneer een sessie door Yudadó wordt afgelast, kan deze sessie worden ingehaald op een ander moment. Yudadó geeft aan welke passende opties in aanmerking komen.

14. Gedragsregels

 1. Yudadó hanteert gedragsregels. In deze regels staat beschreven hoe Yudadó en cliënt met elkaar om dienen te gaan. Indien deze gedragsregels geschonden worden, heeft Yudadó het recht om over te gaan tot een passende consequentie dan wel beëindiging van de overeenkomst. Voorbeelden van beëindiging zijn; agressie van welke vorm dan ook, middelen misbruik, niet nakomen van afspraken, respectloze bejegening of beschadigde werkrelatie.